Algemene bezoekersinformatie Bunkermuseum te IJmuiden

 1. ALGEMENE BEPALINGEN: DEFINITIES

1.1 Stichting WN2000 beheer en behoud verdedigingswerken IJmuiden: die op grond van, haar doelstelling voorwerpen van de geschiedenis en verdedigingswerken presenteert en behoud voor een nationaal en internationaal publiek.

1.2 Het Bunkermuseum IJmuiden:  bunkers de voor het publiek opengestelde ruimten in en rondom de bunkers daaronder ook begrepen het buitenmuseum gedeelte.

1.3 Bezoeker: een ieder die, op basis van een geldig Toegangsbewijs, het Bunkermuseum betreedt voor het bezichtigen van de expositieruimten of op uitnodiging een receptie, congres, lezing of soortgelijke bijeenkomst bijwoont.

1.4 Entreeticket: een ticket dat de bezoeker tijdens reguliere openingstijden de toegang verschaft tot de expositieruimten van het Bunkermuseum te IJmuiden.

1.5 Toegangsbewijs: een entreeticket of een daarmee vergelijkbaar bewijs (zoals een schriftelijke uitnodiging, vrijkaarten, cadeaubonnen), dat de toegang verschaft tot (nader aangeduide) ruimte(n) in het gebouw van het Bunkermuseum te IJmuiden.

 1. TOEPASSELIJKHEID

2.1 Deze voorwaarden gelden voor alle bezoekers van het Bunkermuseum te IJmuiden.

2.2 Deze voorwaarden gelden ook voor alle natuurlijke personen en/of rechtspersonen die door het Bunkermuseum te IJmuiden, in het kader van haar doelstelling worden ingeschakeld.

2.3 Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts geldig als deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.

 1. TOEGANG Bunkermuseum te IJmuiden

3.1 Bezoeker is uitsluitend gerechtigd het Bunkermuseum te IJmuiden te betreden op vertoon van een geldig entreebewijs.

3.2 Bezoeker wordt de (verdere) toegang tot het Bunkermuseum te IJmuiden ontzegd als blijkt dat het entreebewijs niet is verstrekt door het Bunkermuseum of een daartoe door het Bunkermuseum bevoegd verklaarde instantie.

3.3 Bezoeker zal op eerste verzoek het entreebewijs tonen aan functionarissen/suppoosten van het Bunkermuseum. Bij gebreke hiervan kan het Bunkermuseum de bezoeker de toegang tot het Bunkermuseum ontzeggen.

3.4 Bezoeker verkrijgt geen restitutie van de toegangsprijs in geval van verlies of diefstal van het entreebewijs voordat hij/zij het Bunkermuseum heeft betreden.

3.5 Een vooraf gekocht entreebewijs wordt ongeldig door het enkele verloop van de op het entreebewijs vermelde tijd.

3.6 Een entreebewijs kan niet worden geruild.

3.7 Het Bunkermuseum is gerechtigd de reguliere openingstijden aan te passen aan incidentele oefeningen in het kader van de bedrijfshulpverlening (artikel 23 Arbo-wet) of, in het geval van een calamiteit, aan een door het Bunkermuseum noodzakelijk geachte, gehele of gedeeltelijke ontruiming van het Bunkermuseum. Een dergelijke aanpassing van de reguliere openingstijd geeft de bezoeker geen recht op restitutie van een eventueel betaalde toegangsprijs.

3.8 Onderdeel van de toegangscontrole is controle van bezoeker en zijn bagage. In dit verband kan bezoeker worden verzocht zijn medewerking te verlenen aan visitatie van tassen en dergelijke door of namens de staf van het Bunkermuseum. Bezoeker kan eveneens worden verzocht toestemming te verlenen voor fouillering. Bezoeker die zijn medewerking aan visitatie en/of fouilleren weigert, kan de toegang tot het Bunkermuseum worden ontzegd en heeft geen recht op restitutie.

3.9 De volgende voorwerpen mogen niet in het Bunkermuseum worden meegenomen:

 1. geweren, vuur- en schietwapens: ieder voorwerp waarmee een projectiel kan worden afgeschoten of letsel of zaakschade kan worden toegebracht, of dat daarvoor lijkt te kunnen worden gebruikt;
 2. puntige en/of scherpe wapens en scherpe voorwerpen: voorwerpen met punten of snijranden waarmee letsel of zaakschade kan worden toegebracht;
 3. stompe voorwerpen waarmee letsel kan worden toegebracht;
 4. ontplofbare en ontvlambare stoffen;
 5. chemische en toxische stoffen.
 6. flessen of flesjes met vloeistof.

Wanneer deze voorwerpen bij de toegangscontrole worden aangetroffen, worden zij in beslag genomen. Indien Bezoeker de voor inbeslagname vatbare goederen niet wenst af te geven, wordt de toegang tot het Bunkermuseum ontzegd en de politie geïnformeerd.

Voorwerpen die bij de toegangscontrole worden aangetroffen en onder een wettelijk verbod vallen, zullen aan de politie worden overgedragen. Bezoeker die deze voorwerpen voorhanden heeft, zal worden aangehouden en aan de politie worden overgedragen.

 1. VERBLIJF IN HET BUNKERMUSEUM

4.1 Het verblijf van Bezoeker in het Bunkermuseum is voor eigen rekening en risico.

4.2 Bezoeker zal zich tijdens het verblijf in het Bunkermuseum gedragen in overeenstemming met de veiligheidsvoorschriften, de openbare orde, en overige met betrekking tot museumbezoek geldende regels. Kinderen jonger dan 12 jaar mogen het museum uitsluitend onder begeleiding bezoeken. Bezoeker is voorts verplicht de door, als zodanig herkenbare, functionarissen van het Bunkermuseum gegeven aanwijzingen en instructies direct op te volgen. Indien naar het oordeel van deze functionaris een bezoeker op enigerlei wijze in strijd met deze voorschriften, normen, aanwijzingen en instructies handelt, kan hem of haar de verdere toegang tot het Bunkermuseum worden ontzegd zonder dat het Bunkermuseum tot vergoeding van enige schade of tot restitutie zal zijn gehouden.

4.3 Bezoeker is aansprakelijk voor iedere beschadiging die hij/ zij heeft aangericht/aangebracht tijdens zijn of haar bezoek aan het museum.

4.4 Er is cameratoezicht in het Bunkermuseum. Camerabeelden worden gedurende een door het Bunkermuseum te bepalen periode bewaard en worden zo nodig aan de politie ter beschikking gesteld.

4.5 Het Bunkermuseum is gerechtigd bezoeker die tijdens een of meer vorige bezoeken aan het Bunkermuseum c.q. aan andere musea een voorwerp door schuld, grove schuld en/of opzet heeft beschadigd, of wanneer op andere wijze de vrees voor beschadiging door bezoeker wordt gewettigd, de toegang tot het Bunkermuseum voorgoed of voor bepaalde tijd te ontzeggen. Het Bunkermuseum kan in ieder geval deze bezoeker bij al zijn bezoeken onderwerpen aan de maatregelen als genoemd in 4.5. Het besluit tot ontzegging van de toegang wordt bezoeker onverwijld bekendgemaakt, zo mogelijk schriftelijk.

4.6 In geval van calamiteiten, bijvoorbeeld de plotselinge verdwijning van een collectievoorwerp, een terroristische aanslag of geweld van een andere orde, is het Bunkermuseum gerechtigd de deuren te sluiten en aanwezige bezoekers vervolgens één voor één naar buiten te leiden. Bezoeker kan alsdan worden verzocht zijn medewerking te verlenen aan visitatie door of namens de staf van het Bunkermuseum van tassen en andere voorwerpen. Bezoeker kan eveneens worden verzocht toestemming te verlenen voor fouillering. Bezoeker die zijn medewerking aan visitatie en/of fouilleren weigert zal worden verzocht om overlegging van een identiteitsbewijs alvorens hij het Bunkermuseum verlaat.

4.7 Het Bunkermuseum laat regelmatig foto- en filmreportages maken in en om het gebouw. Dit materiaal kan worden gebruikt voor publiciteitsdoeleinden op de website, in folders enz. Met het aanschaffen van een entreebewijs verklaart de bezoeker akkoord te gaan met de publicatie van dit materiaal. Indien bezoeker bezwaar heeft tegen openbaarmaking van beeldmateriaal waarop hij/zij herkenbaar is, kan dit bij het Bunkermuseum kenbaar worden gemaakt. Het Bunkermuseum zal zich dan inspannen om publicatie van het materiaal te voorkomen.

 1. GEDRAGSCODE

5.1 Bezoeker zal in het Bunkermuseum:

 1. geen goederen van welke aard dan ook aan derden te koop aanbieden, dan wel kosteloos verschaffen (dit geldt niet voor door het museum georganiseerde ruilbeurzen);
 2. andere bezoekers niet hinderen, daaronder begrepen, maar niet daartoe beperkt, door hen langdurig het zicht op tentoongestelde objecten te belemmeren of door het veroorzaken van geluidsoverlast (waaronder, maar niet beperkt tot, gebruik van mobiele telefoons, walkmans, mp3-spelers e.d.);
 3. geen (huis-)dieren meenemen, uitgezonderd wanneer het (blinden)geleidehonden betreft;
 4. niet roken;
 5. geen eten of drinken nuttigen, uitgezonderd in het museumcafé en op de buitenterrein; een en ander onverminderd de verplichting tot het nuttigen van een consumptie in het museumcafé; etenswaren en flesjes drinken mogen niet worden meegenomen in de expositieruimten;
 6. niet storend mobiel telefoneren;
 7. geen tentoongestelde objecten aanraken, tenzij dit nadrukkelijk en expliciet is toegestaan; ouders dan wel docenten of begeleiders dienen er strikt op toe te zien dat tentoongestelde objecten niet worden aangeraakt door de door hen meegebrachte of door hen begeleide minderjarige(n), individuen of groepen;
 8. geen foto-, video- en filmopnamen maken waarbij gebruik wordt gemaakt van lampen, flitsapparatuur en/of statieven zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de directie van het Bunkermuseum;
 9. niet tekenen of schilderen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het Bunkermuseum. Bezoeker kan zich hiervoor wenden tot de informatiebalie.

5.2 Ouders, docenten en andere begeleiders zijn te allen tijde verantwoordelijk voor en aanspreekbaar op het gedrag van door hen meegebrachte of door hen begeleide minderjarigen, individuen of groepen.

5.3 Voor basisscholen geldt dat per groep van 15 leerlingen minimaal twee begeleiders aanwezig moeten zijn. Voor middelbare scholen dient per groep van 15 leerlingen minimaal één begeleider aanwezig te zijn. Het Bunkermuseum behoudt zich het recht voor om de toegang te weigeren aan groepen die niet voldoen aan deze normen.

5.4 Rondleidingen door gidsen van buiten het museum zijn niet toegestaan.

5.5 Onverlet het bepaalde in 5.1h mogen in het Bunkermuseum gemaakte foto’s, video- en/of filmopnamen slechts voor commerciële doeleinden worden gebruikt na uitdrukkelijke schriftelijke toestemming hiervoor van het Bunkermuseum, in welk geval de toepasselijke tarievenlijst gehanteerd zal worden.

 1. RESTITUTIE

6.1 De hiernavolgende omstandigheden leiden nimmer tot enige verplichting tot restitutie van betaalde gelden of overige schadevergoeding door het Bunkermuseum aan Bezoeker:

 1. het niet zichtbaar zijn van voorwerpen uit de vaste collectie van Bunkermuseum;
 2. het gedeeltelijk gesloten zijn van het Bunkermuseum, waaronder begrepen, maar niet daartoe beperkt, gedeeltelijke sluiting als gevolg van het opbouwen of afbreken van tentoonstellingen;
 3. overlast of ongemak veroorzaakt door andere bezoekers, daaronder begrepen, maar niet daartoe beperkt, geluidsoverlast, ongepast gedrag (daaronder begrepen molest), diefstal;
 4. schade veroorzaakt door andere bezoekers;
 5. overlast of ongemak veroorzaakt door onderhoudswerkzaamheden, daaronder begrepen, maar niet beperkt tot verbouwing of het (her)inrichten van ruimtes;
 6. overlast of ongemak veroorzaakt door het niet naar behoren functioneren van faciliteiten in het Bunkermuseum.
 1. AANSPRAKELIJKHEID

7.1 Het Bunkermuseum is uitsluitend aansprakelijk voor schade die bezoeker lijdt die een rechtstreeks gevolg is van grove schuld of opzet van het Bunkermuseum. De aanspraak is in ieder geval beperkt tot het laagste van de volgende twee bedragen:

 1. het door de verzekeraar van Bunkermuseum aan het Bunkermuseum ter zake van dat individuele schadegeval uitgekeerde bedrag; of
 2. de ter zake van de schade door een derde aan het Bunkermuseum uitgekeerde vergoeding ter zake van dat individuele schadegeval.

7.2 In geval van schade door dood of lichamelijk letsel zal de totale aansprakelijkheid van het Bunkermuseum in geen geval meer bedragen dan de onder 7.1 beschreven schadevergoedingsregeling.

7.3 Aansprakelijkheid van het Bunkermuseum voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst c.q. loon, gemiste besparingen etc., is te allen tijde uitgesloten.

 1. OVERMACHT

8.1 Als overmacht voor het Bunkermuseum, die maakt dat een eventuele daardoor veroorzaakte tekortkoming het Bunkermuseum niet kan worden toegerekend, zal gelden iedere voorzienbare of onvoorzienbare omstandigheid die het uitvoeren van de overeenkomst door het Bunkermuseum zodanig bemoeilijkt dat, tijdelijk of blijvend, het uitvoeren van de overeenkomst onmogelijk dan wel bezwaarlijk wordt.

8.2 Onder zodanige omstandigheden worden mede verstaan omstandigheden bij personen en/of diensten en/of instellingen waarvan het Bunkermuseum gebruik wenst te maken bij het uitvoeren van de bezoekovereenkomst, en ook alles wat voor voornoemde als overmacht of opschortende dan wel ontbindende voorwaarde geldt, alsmede toerekenbare tekortkoming van voornoemde.

 1. GEVONDEN VOORWERPEN

9.1 Door bezoeker in het Bunkermuseum gevonden voorwerpen kunnen worden afgegeven hetzij bij een medewerker, dan wel bij de kassabalie van het Bunkermuseum.

9.2 Het Bunkermuseum zal gevonden voorwerpen in bewaring nemen en, in het geval van waardevolle voorwerpen, deze overdragen aan de politie in IJmuiden.

9.3 In geval de vermeende eigenaar van een gevonden voorwerp zich meldt heeft deze de keuze zelf de goederen af te halen dan wel deze zich onder rembours toe te laten zenden. In beide gevallen dient de eigenaar zich deugdelijk te kunnen legitimeren. Bij twijfel aan de zijde van het Bunkermuseum over de status van de vermeende eigenaar is het Bunkermuseum gerechtigd een eigendomsbewijs te verlangen.

9.4 Het Bunkermuseum behoudt zich het recht voor gevonden voorwerpen die niet na drie maanden zijn afgehaald, te vernietigen.

 1. KLACHTENREGELING

10.1 In geval van klachten kan de bezoeker contact opnemen met één van de bestuursleden (deze zijn vermeld op de website).

 1. OVERIGE VOORWAARDEN EN TOEPASSELIJK RECHT

11.1 De toepasselijkheid van deze Algemene Bezoekersvoorwaarden laat onverlet de eventuele toepasselijkheid van andere contractuele voorwaarden en/of regelingen van het Bunkermuseum, zoals van tijd tot tijd gepubliceerd op www.bunkermuseum.nl.

11.2 Op deze Algemene Bezoekersvoorwaarden en op de overeenkomst tussen bezoeker en het Bunkermuseum is Nederlands recht van toepassing.

De Algemene Bezoekersvoorwaarden van het Bunkermuseum zijn vastgesteld door het Bestuur. De Algemene Bezoekersvoorwaarden zijn onder meer gepubliceerd op www.bunkermuseum.nl.

Stichting WN2000 Bunkermuseum te IJmuiden

Agenda

 • Geen evenementen